Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69
Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69

Dotacje unijne i dofinansowanie

Pozyskujemy dotacje unijne i dofinansowanie.

Polskie firmy mają możliwość korzystania z wsparcia UE w ramach funduszy strukturalnych w celu łatwiejszej adaptacji i rozwoju do bycia konkurencyjnym na Jednolitym Rynku.

Ponieważ dzisiaj warunkiem rozwoju i powodzenia jest konkurencyjność technologiczna, jakościowa, kosztowa, posiadanie uprawnień wynikających z przepisów unijnych oraz potencjał pracowniczy o odpowiednich kompetencjach, oferujemy:

 • wiedzę o możliwościach ubiegania się o dotacje,
 • wiedzę o aktualnych przepisach,
 • wiedzę jak rozpocząć inwestycję,
 • pomagamy rozliczać i prowadzić sprawozdawczość projektów inwestycyjnych.

Posiadamy bogate wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE dla projektów inwestycyjnych w zakresie: zakupu innowacyjnych technologii, inwestycji budowlanych, modernizacji m.in.: sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci dróg, obiektów kubaturowych, programów rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego, a także w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Przygotowujemy naszych Klientów do monitoringu i sprawozdawczości unijnej w trakcie realizacji inwestycji. Analizujemy realizację projektów pod kątem zgodności kosztów kwalifikowanych
z harmonogramem finansowym. Prowadzimy ewaluację ex-ante, on-going i ex-post. Posiadamy w tym zakresie udokumentowane i bogate doświadczenie – szacujemy i oceniamy efekty końcowe w postaci osiąganych wskaźników rezultatu, oddziaływania społecznego.

Od 2003 roku wykonaliśmy skutecznie dziesiątki projektów z dofinansowaniem rzędu miliardów polskich złotych. Przygotowywane przez nas dokumentacje projektowe otrzymały pozytywne, wysokie noty na panelach ekspertów, a także decyzją Instytucji Zarządzających uzyskały dofinansowanie i zostały sfinalizowane.

Według rankingu dwumiesięcznika „Fundusze Europejskie” zostaliśmy uznani za jedną z dwudziestu firm doradczych w naszym kraju skutecznie pozyskujących środki unijne. W rankingu miesięcznika branżowego EUROEXPERT zajęliśmy 2 miejsce w skuteczności pozyskiwania środków.

Zajmowaliśmy czołowe miejsca: pod względem skuteczności aplikowania oraz wysokości pozyskanych dotacji w programach przedakcesyjnych, programach operacyjnych, funduszach strukturalnych.

Jesteśmy rozpoznawalni na rynku doradztwa unijnego jako jedna z wiodących firm eksperckich.

TEMATYKA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • przygotowywanie biznes planów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych projektów inwestycyjnych
 • analizy ekonomiczno-finansowe, analizy kosztów korzyści
 • projektowanie strategii rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • tworzenie programów rozwoju, programów rewitalizacji, planów inwestycyjnych, produktów turystycznych
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa w trakcie realizacji projektów unijnych
 • weryfikacja osiągania wskaźników rezultatu
 • audyty unijne
 • przygotowywanie wniosków o płatność i monitoring projektów infrastrukturalnych
 • ewaluacja projektów unijnych