Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69
Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69

O naszej firmie

MASTER Consulting Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą.

Spółka została założona w roku 2003. Powstaliśmy korzystając z programu przedakcesyjnego SAPARD. Rozwijamy ekspansywnie firmę korzystając z funduszy strukturalnych. W 2005 roku otworzyliśmy Oddział w Warszawie pozyskując dofinansowanie w ramach ZPORR. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu Państwa.

W ramach działalności konsultingowej należymy do grona firm opiniotwórczych i eksperckich, specjalizujących się w finansowaniu przedsięwzięć, w tym dofinansowaniu środkami unijnymi. Zajmujemy się opracowywaniem prognoz, analiz i wycen finansowych, studiów wykonalności, biznes planów, strategii, programów naprawczych i restrukturyzacji, oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych, organizowaniem finansowania wkładu własnego oraz wsparcia inwestorskiego dla projektów i przedsięwzięć.

Jesteśmy instytucją szkoleniową – posiadamy numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych2.22/00084/2008

Pracujemy z kadrą zarządzającą polskich i zagranicznych firm, świadczymy usługi o wysokich międzynarodowych standardach. Nasz zespół ekspertów-praktyków zapewnia naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług.

Wspieramy naszych partnerów biznesowych w procesie restrukturyzacji i zarządzania kosztami, opracowywania strategii rozwoju, opracowywania biznes planów, projektowania struktur organizacyjnych. W szczególności prowadzimy konsulting w zarządzaniu firmą od wewnątrz wraz
z oceną procesów biznesowych, projektowaniem wynagrodzeń, budowaniem systemu szkoleń i programów rozwojowych, projektowaniem ścieżek karier zawodowych, coachingiem i planowaniem rozwoju.

Ponadto doradzamy w procesie składania wniosków o dotacje. Wspieramy firmy wiedzą – jak umiejętnie wykorzystać możliwości dotacji czy też alternatywnego pozyskiwania dofinansowania. Prowadzimy naszym klientom rozliczanie i sprawozdawczość unijną realizowanych inwestycji. Wykonujemy monitoring rezultatów i ewaluacje projektów, po ich zakończeniu.

Prowadzimy szkolenia rozwojowe dla kadry menedżerskiej i pracowników w kluczowych obszarach sukcesu, szczególnie w obszarach podnoszących wartość firmy – sprzedaż i obsługa klienta.

Wspomagamy w rozwoju kompetencji menedżerskich. Uważamy, iż prawdziwą wartością firmy są jej pracownicy, a w szczególności kompetentni, dobrze dobrani i wyszkoleni menedżerowie. Profesjonalni
i kompetentni menedżerowie wyznaczają drogę rozwoju, tworzą i realizują wizje, biorą na siebie odpowiedzialność za losy firmy.

Wraz z naszym zespołem konsultantów od początku współpracy z Klientem angażujemy w życie firmy i analizujemy sytuację, przewidujemy skutki działań w długim okresie i proponujemy korzystne rozwiązania.

realizowane PROJEKTY doradcze

 • konsulting przy ocenie innowacyjności oraz efektów realizowanego przez Urząd Pracy
  w Gdańsku, PKP S.A. i Železnice Slovenskej Republiky projektu reorientacji zawodowej RESTART 2001 w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci
 • opracowanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw (strategie ekspansji i restrukturyzacji), miast
  i samorządów, w tym miasta Gdynia (1995)
 • przygotowanie założeń biznesowych projektu dotyczącego ochrony powierzchni ziemi, wykorzystywanej technologii wraz określeniem możliwości jego finansowania (m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i programu ISPA); przygotowanie biznes planu dla firmy zajmującej się recyklingiem złomu gumowego pod kątem pozyskania finansowania kosztów przedsięwzięć w zakresie działalności innowacyjnej oraz związanej z ochroną środowiska, wejścia na rynek i stworzenia długookresowej strategii biznesowej
 • wykonywanie usług eksperckich na rzecz ochrony środowiska w celu wykorzystania technologii przyjaznych środowisku zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych, biznesplanów i studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko dla projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej drogi, obiekty kubaturowe, systemy wodociągowo-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków
 • przygotowanie wniosków, biznes planów oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych dla firm
  i przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i mazowieckiego zainteresowanych wykorzystaniem środków pomocowych w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz programów rozwojowych
  i kompetencyjnych
 • przygotowanie wniosków, analiz potrzeb oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych dla firm
  i przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zainteresowanych wykorzystaniem środków pomocowych w zakresie rozwoju kompetencji kadr
 • udział w badaniach eksperckich w przedsięwzięciu „Monitorowanie i prognozowanie (Foresight Mazovia) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego”
 • wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych w powiązaniu z wycenami wartości przedsiębiorstw

 

SZKOLENIA

 

 • badanie kompetencji menedżerskich pod kątem rozwoju pracowników w dużych przedsiębiorstwach, w tym spółkach giełdowych
 • prowadzenie „uniwersytetów wewnątrz korporacyjnych” w dużych spółkach i grupach kapitałowych, w tym w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, energetyce, gazownictwie
 • doświadczenie w zarządzaniu realizacją programów Master of Business Administration i innych studiów podyplomowych
 • przygotowanie i przeprowadzenie dwuletniego cyklu szkoleń dla menedżerów, zespołu handlowców oraz obsługi klienta zagranicznej firmy leasingowej oraz krajowego towarzystwa emerytalnego
 • przeprowadzenie szkolenia integracyjnego dla handlowców i menedżerów dla znanej spółki informatycznej notowanej na giełdzie papierów wartościowych
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla pracowników działu administracji w prywatnej placówce opieki medycznej
 • prowadzenie warsztatów rozwojowych oraz coachingu dla pracowników i menedżerów działu kluczowych klientów dużej polskiej firmy informatycznej
 • przeprowadzenie szkoleń z komunikacji, relacji z klientem i zarządzania grupą w ramach EFS
  dla polskich przedsiębiorstw
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie umiejętności negocjacyjnych i doskonalenia umiejętności sprzedażowych dla brokerów ubezpieczeniowych

 

realizowane DORADZTWO I PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 
od ROKU 2004

 

 • gmina Leszno – przebudowa ulic i dróg gminnych, opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Leszno wraz z sołectwami,
 • miasto i gmina Radzymin – budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja dróg gminnych, oczyszczalni ścieków, budowa sali gimnastycznej
 • miasto i gmina Wyszków – budowa sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, (w tym w ramach Funduszu Spójności) modernizacja dróg gminnych, oddziaływanie na środowisko oczyszczalni ścieków oraz kooreferat do projektu jej modernizacji, studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków, budowy dróg gminnych, budowy obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa –
  etap I, modernizacja miejskiego ośrodka kultury, monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów inwestycyjnych w ramach ZPORR,
 • AWF Warszawa – modernizacja ośrodka rehabilitacji, modernizacja budynku akademika
 • gmina Brok – analiza ekonomiczna inwestycji drogowej w ramach programu INTERREG IIIA/TACIS CBC
 • miasto i gmina Płońsk – stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu oraz rozwój
  e-administracji,
 • miasto i gmina Lipsko – budowa hali sportowej, budowa przedszkola samorządowego, sieci wodociągowej, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • miasto Legionowo – opracowanie studiów wykonalności dla przebudowy obiektów sportowych
  i edukacyjnych, budowy sieci kanalizacji I, II etap, osieciowania nowego ratusza oraz stworzenia Publicznych Punktów dostępu do Internetu; a także aplikowanie w ramach EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW
 • miasto Żyrardów – studium wykonalności przebudowy układu komunikacyjnego w ramach programu rewitalizacji
 • Powiat Pułtuski – modernizacja dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych Narwi i Puszczy Kurpiowskiej
 • gmina Prażmów – budowa sali gimnastycznej, modernizacja sieci uzdatniania wody
 • gmina Czosnów – budowa sieci wodociągowej, budowa drogi, budowa sali gimnastycznej
 • Powiat Warszawski Zachodni – przebudowa drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką
  z rynkiem hurtowym Bronisze, doradztwo w opracowywaniu WPI,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie – modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach programu INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz aplikowanie w ramach pożyczek
  z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
 • SORAYA S.A. – biznes plan budowy zakładu produkcji plastrów opatrunkowych
 • KONPAL s.j. – projekt innowacyjności w ochronie środowiska zbiorników paliwowych i tworzenie miejsc pracy na stacjach paliw
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania i rozliczania projektów w ramach ZPORR: Urząd Miejski w Halinowie, Urząd Gminy Przasnysz, Urząd Miejski w Nasielsku, Urząd Miasta
  w Łomiankach, Starostwo Powiatowe w Mławie, Fundacja Rozwoju, Miejski Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych w Radzyminie, Urząd Miasta i Gminy
  w Sulejówku, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni
 • ewaluacja ex-post pilotażowego projektu: „Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy – oprogramowanie do tworzenia i przeprowadzania treningów i testów przygotowujących osoby niepełnosprawne ruchowo do zdalnej obsługi kontaktów z klientem” w ramach programu Leonardo da Vinci
 • ewaluacja ex-post pilotażowego projektu: „Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego poprzez dostosowanie programów nauczania do wymogów potencjalnych pracodawców w oparciu o ocenę braków w kształceniu umiejętności” w ramach programu Leonardo da Vinci
 • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach programu EQUAL „Ośrodek RENOWATOR dla małych
  i średnich przedsiębiorstw”.

 

realizowane DORADZTWO I PRZYGOTOWYWANIE dokumentacji UE w okresie programowania 2007-2013

 

 • miasto i gmina Wyszków – budowa sieci kanalizacyjnych w ramach PO IiŚ (Fundusz Spójności), modernizacja dróg gminnych, budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etapy II, III i IV, aktualizacja dokumentacji modernizacji miejskiego ośrodka kultury, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowanie studium wykonalności dla projektu rozwoju e-usług, rewitalizacja osiedla mieszkaniowego Latoszek, rewitalizacja Centrum Edukacji Społecznej, przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy, doradztwo w opracowywaniu WPI i określaniu priorytetów RPO dla zadań inwestycyjnych, analizy osiągniętych rezultatów zadań inwestycyjnych
 • miasto st. Warszawa Dzielnica Bielany – projekcja finansowo-ekonomiczna osiągania wskaźnika rezultatu dla przebudowy ulicy Gwiaździstej
 • miasto i gmina Płońsk – budowa ośrodka szkolno-wychowawczego, modernizacja gimnazjum
 • miasto i gmina Błonie – budowa centrum kultury, budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum, przebudowa dróg gminnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, analizy osiągniętych rezultatów zadań inwestycyjnych
 • gmina Leszno – budowa przedszkola, budowa hali sportowej, uaktualnienie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, uaktualnienie Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie Programu Odnowy Miejscowości, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW, rozliczanie projektu POKL
 • miasto i gmina Lipsko – aktualizacja dokumentacji budowy przedszkola samorządowego, sieci wodociągowej
 • gmina Lesznowola – budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody – faza I, opracowanie Programów Odnowy Miejscowości, aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW
 • gmina Długosiodło – budowa sali gimnastycznej, rekultywacja składowiska odpadów, projekt
  w ramach POIiŚ dotyczący zmniejszenia oddziaływania turystów na środowisko przyrodnicze, przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy
 • gmina Strzegowo – przebudowa dróg gminnych i powiatowych, budowa systemu wod-kan, przebudowa obiektu kultury, renowacja kościoła
 • gmina Strachówka – budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
 • gmina Karlino – adaptacja obiektu kubaturowego na cele kultury
 • miasto Piotrków Trybunalski – opracowanie corocznych wskaźników z realizacji projektów budowy obwodnicy i rozwoju strefy inwestycyjnej dla MŚP, dokumentacja do POIiŚ – analiza ekonomiczna dotycząca poprawy ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej
 • miasto Piastów – opracowanie studium wykonalności dla wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w mieście
 • gmina Zakrzew – budowa centrum informacyjnego, budowa przedszkola, przebudowa dróg gminnych, zakup wyposażenia do ośrodka opieki zdrowotnej
 • gmina Naruszewo – przebudowa drogi gminnej
 • gmina Raciąż – przebudowa drogi gminnej, w tym analizy ekonomiczno-finansowe
 • gmina Stare Babice – przebudowa drogi gminnej, budowa obiektu użyteczności publicznej
  z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia
 • miasto i gmina Nowe Miasto nad Pilicą – informatyzacja jednostek publicznych
 • gmina Leoncin – przebudowa drogi gminnej, budowa sali gimnastycznej
 • miasto i gmina Łochów – modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa sali sportowej wraz
  z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego, projekty współpracy transgranicznej w partnerstwie
  z Ukrainą
 • gmina Sadowne – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przebudowa dróg gminnych, aktualizacja Lokalnego Programu Rozwoju
 • gmina Szelków – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • miasto Legionowo – opracowanie studiów wykonalności dla przebudowy dróg gminnych, obiektów szkół publicznych, żłobków i przedszkoli, hydroforni, budowy sieci kanalizacyjnej – etap III opracowywany w ramach PO IiŚ, sieci wodociągowej oraz rewitalizacji obszarów mieszkalnych, budowa ścieżek rowerowych,
 • miasto Nasielsk – przebudowa dróg gminnych i powiatowych, uaktualnienie stacji uzdatniania wody, budowa sali gimnastycznej
 • miasto Ząbki – kompleksowy remont i budowa dróg w Ząbkach etap I i etap II
 • Powiat Warszawski Zachodni – przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych – etap I, rozbudowa i adaptacja obiektów oświatowych w ramach edukacji i rewitalizacji, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, analizy osiągniętych rezultatów zadań inwestycyjnych
 • Powiat Grodziski – przebudowa dróg powiatowych
 • Powiat Wyszkowski – przebudowa obiektów edukacyjnych, przebudowa dróg powiatowych, zarządzanie Biurem Projektu POKL podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie
  w ramach EFS
 • Powiat Węgrowski – informatyzacja jednostek publicznych, zakup sprzętu specjalistycznego
  do Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej, projekty współpracy transgranicznej w partnerstwie
  z Ukrainą
 • Powiat Legionowski – zakup sprzętu specjalistycznego do Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej
 • Dom Pracy Twórczej w Wigrach /klasztor pokamedulski/ – doradztwo i wstępna diagnoza na potrzeby opracowania studium dla stworzenia inkubatora przedsiębiorczości wraz renowacją obiektów zabytkowych
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie – modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach PRO WM
 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. – remont i modernizacja pompowni II stopnia Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska”
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. – analiza i opracowanie opinii
  na temat celowości i możliwości budowy oczyszczalni ścieków sanitarnych
 • GWS Sp. z o.o. – budowa elektrowni wiatrowej w ramach inwestycji OZE w NFOŚiGW
 • FairTec Energy Sp. z o.o. – opracowanie biznes planu dla wdrożenia innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów komunalnych na produkty energetyczne
 • gmina Troszyn – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja kolektorów słonecznych
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Chorzowie – analiza wskaźników osiągniętych rezultatów
  dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi krajowej
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie – zarządzanie Biurem Projektu POKL podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego w ramach EFS
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
  i Niewidomej im. L.Braille’a w Bydgoszczy – badanie ewaluacyjne mid-term projektu „Bliżej świata od konkretu do abstrakcji”; badanie ewaluacyjne ex-post projektu „W drodze do sukcesu”
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – ewaluacja na lata 2012-2013 w ramach projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
 • Edukacja s.c. – budowa przedszkola integracyjnego
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – badanie ewaluacyjne projektu „szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
 • EDULING – projekt rozbudowy językowo-sportowych zajęć dydaktycznych w ramach upowszechniania edukacji przedszkolnej (POKL)
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania środków w ramach RPO WM 2007-2013, (w tym: doradztwo w opracowywaniu WPI i określaniu zadań inwestycyjnych pod kątem priorytetów RPO WM): Urząd Miasta i Gminy w Sulejówku, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Miasta w Milanówku, Miasto Oświęcim, Urząd Miejski w Karczewie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku, Dom Misyjny św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim

 

realizowane DORADZTWO I PRZYGOTOWYWANIE dokumentacji UE w okresie programowania 2014-2020

 

 • FairTec Energy Sp. z o.o. – opracowanie biznes planu dla wdrożenia innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów komunalnych na produkty energetyczne
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – badanie społeczne „Dostępność religii mniejszościowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej” (w konsorcjum z InFondo Sp. z o.o.)
 • opracowanie koncepcji i strategii promocyjnej produktu turystycznego pakietu weekendowego opartego na aktywnym wypoczynku promującego projekt nr INT-10-0053 pn. „Przystanie wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) i rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen”
 • miasto Bydgoszcz – „Diagnoza trendów demograficznych w zakresie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych”, „Diagnoza trendów demograficznych w zakresie opracowywania programów wsparcia szkół zawodowych” w ramach Projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie 2014-2020
 • Baboszewo
 • UKSW analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia
 • Fair tEC Instalacja termokatalitycznego krakingu przetwarzająca odpady komunalne na produkty energetyczne
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie – audyt energetyczny – szkoła z salą gimnastyczną
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku – audyt energetyczny budynków szkoły
 • Centrum Kultury w Błoniu – Przeprowadzenie audytu w zakresie wywiązywania się z obowiązków „Operatora zarządzającego Centrum Kultury w Błoniu”
 • Opracowaina-opinii na temat celowości i możliwości budowy oczyszczalni ścieków sanitarnych w Zielonce
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Chorzowie – analiza wskaźników osiągniętych rezultatów
  dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi krajowej
 • Wyszków – turystyka, edukacja, ewaluacja
 • Długosiodło (2014)
 • Nfz
 • doradztwo w ramach zamówienia Gminy Świdwin pn. Opracowanie pięciu Strategii rozwoju w tym Powiatu Świdwińskiego oraz Gmin: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze i Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023 – 2027 zwanej dalej Strategią wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych (?)

KLUCZOWE PROJEKTY

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP – ocena funkcjonowania sieci – przygotowanie „Projektu ewaluacji sieci ROEFS”
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – opinia o możliwościach i zagrożeniach dotyczących organizacji finansowania w latach 2009-2013 projektu EFS: „Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych” w ramach PO KL, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.2. „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – badania ewaluacyjne projektów: II Badanie dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) współfinansowanego ze środków EFS; V Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych; sprawdzianu w klasie VI współfinansowanego ze środków EFS
 • Ministerstwo Infrastruktury – ocena studiów wykonalności pod kątem analiz ekonomiczno-finansowych i analiz specyficznych dla sektora w ramach SPO-TRANSPORT; weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych w ramach wieloletnich infrastrukturalnych projektów ISPA / Funduszu Spójności z zakresu drogownictwa i kolejnictwa
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – inwestycje infrastrukturalne na lądowiskach i lotniskach regionalnych – projekt o zasięgu ogólnopolskim etap I i etap II
 • studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu (na zlecenie IBC Group S.A.)
 • Analiza wskaźników rentowności zadania inwestycyjnego Budowy linii kolejowej do Lotniska Pasażerskiego w Modlinie (na zlecenie SUDOP Polska)
 • Województwo Pomorskie (w partnerstwie 17 samorządów wraz z Województwem Warmińsko-Mazurskim) – opracowanie studium wykonalności projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Ocena wskaźników monitorowania dla realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  w województwie małopolskim
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Badanie jakości i wpływu projektów
  w Działaniu 8.2 POKL na upowszechnianie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki
  w województwie dolnośląskim
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Badanie ewaluacyjne „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”
 • Ministerstwo Zdrowia – Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania
  w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009

– Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (na zlecenie IBC Group S.A.)

 • Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala – doradztwo eksperckie dla projektu przeprowadzenia ewaluacji systemu zarządzania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce
 • Gdański Teatr Szekspirowski (w partnerstwie z Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańsk) – budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – kompleksowa obsługa unijna
  i finansowo-księgowa w ramach PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – badanie społeczne „Dostępność religii mniejszościowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej” (w konsorcjum z InFondo Sp. z o.o.)
 • opracowanie koncepcji i strategii promocyjnej produktu turystycznego pakietu weekendowego opartego na aktywnym wypoczynku promującego projekt nr INT-10-0053 pn. „Przystanie wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) i rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen”
 • Współpraca partnerska w ramach inicjatywy KIGNET INNOWACJE – Izbowy System Wsparcia Innowacyjności Przedsiębiorstw – „Polski Klaster Żeglugi Śródlądowej”
 • Współpraca partnerska w ramach inicjatywy NSZZ SOLIDARNOŚĆ – „Droga do doskonałości zawodowej” – Pomorski Klaster Kompetencji Technologicznych

Restrukturyzacje i projekty dla szpitali i placówek medycznych

 

§  Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SP ZOZ – opracowanie programu naprawczego
w ramach działań restrukturyzacji szpitala oraz doradztwo w opracowaniu wniosku o pożyczkę
z ARP S.A.

 • Szpital Powiatowy w Otwocku – wykonanie audytów dotyczących obszaru finansów jednostki oraz zarządzania personelem
 • Szpital w Nowym Mieście Nad Pilicą

– wykonanie audytu restrukturyzacyjnego dla szpitala

– rozbudowa izby przyjęć,

– rozbudowa i modernizacja oddziałów szpitalnych

 • Szpital Powiatowy w Mrągowie

– wykonanie kompleksowego audytu restrukturyzacyjnego dla szpitala

 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ – inwestycje infrastrukturalne na lotniskach regionalnych – projekt o zasięgu ogólnopolskim etap I i etap II
 • SP ZZOZ w Wyszkowie – budowa lądowiska dla szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ / Mazowiecki Szpital Bródnowski

– opracowanie programu profilaktyki nowotworowej celem dofinansowania w ramach EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

– rozliczanie finansowo-księgowe i sprawozdawczość unijna projektu: Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do prowadzenia operacji w zakresie centralnego układu nerwowego

– budowa lądowiska dla szpitalnego oddziału ratunkowego

 • FALCK – zakup ambulansów w ramach PO IŚ, projekty inwestycyjne dla oddziałów w Warszawie, w Ustce, w Kędzierzyn-Koźle
 • Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego MEDITRANS WARSZAWA – zakup ambulansów wraz
  z wnioskowaniem o prefinansowanie, monitoringiem realizacji projektu i sprawozdawczością
 • Warszawska Stacja Pogotowia Ratunkowego – zakup ambulansów
 • RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – zakup karetek reanimacyjnych i transportowych
 • Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ – zakup sprzętu medycznego
 • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek – modernizacja budynków
 • Poradnia Rodzinna Zdrowie / Zakład Opiekuńczo Leczniczy – rozbudowa zakładu opiekuńczo leczniczego o długookresową opiekę psychiatryczną
 • projekty samorządowe w gminach Stare Babice i Zakrzew – zakup wyposażenia do ośrodka opieki zdrowotnej, budowa obiektu z przeznaczeniem na ochronę zdrowia
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania i rozliczania projektów w ramach ZPORR: Szpital Nowowiejski w Warszawie, SP ZOZ im. Okońskiego, SP ZOZ w Radzyminie, Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii PFESO
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania środków w ramach RPO WM 2007-2013: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, Szpital Miejski
  w Bydgoszczy, DIAG-MED., Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.